رویداد های اخیر معاونت آموزش

همکاران معاونت آموزشی

تماس با ما

بجنورد - بلوار دولت - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - ساختمان معاونت آموزشی
شماره تماس : 05831511206 شماره فاکس : 05832748144
کد پستی : 9414974877
پست الکترونیکی : graduate@nkums.ac.ir - edu.services@nkums.ac.ir