خانم دکتر راضیه نوری

304

       شرح وظایف:

1)سیاستگذاری در راستای پیشبرد اهداف آموزش مداوم ، مشارکت در پیشبرد برنامه اعتبار بخشی و نیل به استانداردهای لازم

2)ایجاد هماهنگی بین واحدهای آموزش مداوم و همچنین هماهنگی با معاون آموزشی در فرآیند جاری و گزارش مستمر به ایشان

3)هماهنگی با اداره کل آموزش مداوم و پیگیری اجراءکلیه دستورالعملهای ابلاغی

4) کنترل فرآیندهای پس از اجرای برنامه ها  شامل جمع بندی و ارسال مستندات به اداره کل آموزش مداوم

5) عقد قرارداد قبل از اجرای برنامه های مشترک با بخش های دیگر

6) پاسخگویی نهایی به ارباب رجوع

7)نظارت بر امور مالی و اداری آموزش مداوم در حد اختیارات قانونی

8)دبیر کمیته تخصیص امتیاز دانشگاه و همچنین عضویت در کمیته آموزش مداوم

9)هماهنگی با گروههای آموزشی و مراکز همکار جهت اجرای فرآیند تخصیص امتیاز و صدور مجوز برنامه ها

10)اولویت بندی نیازسنجی های آموزش مداوم

 
از مجموع 6 رأی