خانم افسانه گرشاد

342

 

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد پرستاری

تلفن تماس:   0583151197

اداره کل آموزش در  دانشگاه نقش بسیار مهمی در پیشبرد اهداف آموزشی و تضمین کیفیت خدمات آموزشی به دانشجویان دارد .این اداره یکی از واحد های تابعه معاونت آموزشی می باشد  و کلیه امور آموزشی دانشجویان را از ثبت نام تا فراغت از تحصیل و پس از آن تا تحویل تائیدیه و مدارک تحصیلی به دانش آموختگان برعهده دارد و هدف کلی آن ارائه بهتریت خدمات آموزشی به دانشجویان و دانش آموختگان می باشد. اداره کل آموزش همزمان با ایجاد دانشگاه در سال 1387 تاسیس شد .
از مجموع 5 رأی