خانم دکتر زهره عباسی

326

 

تحصیلات : Ph.d بهداشت باروری

 

شرح وظایف

 • طراحی و تدوین ساختار سازمانی عملیاتی مورد نیاز براي تحقق شرح وظایف و پیشنهاد تعداد و مشخصات اعضاي هیات علمی و کارشناسان تمام وقت به معاون آموزشی دانشگاه
 • تعریف و راه اندازي، برنامه ریزی و نظارت واحدهاي عملیاتی مرتبط با شرح وظایف (مانند آموزش مبتنی بر جامعه و پاسخگو، پژوهش درآموزش و سایر)
 • تدوین برنامه عملیاتی مرکز، منطبق بر شرح وظایف مصوب و ارائه آن براي تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه به صورت سالانه
 • مدیریت و نظارت مرکز بر مرکز مهارتهاي بالینی دانشگاه، مرکز آموزش مجازي دانشگاه
 •  شرکت مدیر مرکز در جلسات شوراي آموزشی دانشگاه با حق راي به عنوان عضو دائم
 • شرکت مدیر مرکز در جلسات شوراي دانشگاه (به صورت ترجیحی)
 •  شرکت مدیر مرکز در جلسات شوراي پژوهشی و دانشجویی-فرهنگی دانشگاه
 • همکاري با کمیته هاي جذب هیات علمی و ممیزي (ترفیع و ارتقا) دانشگاه در صورت درخواست
 •  تدوین و اجراي شیوه نامه نظارت بر عملکرد دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و بیمارستان ها
 •  ارائه گزارش عملکرد به معاونت آموزشی دانشگاه به صورت دوره اي
 •  برآورد تعداد اعضاي هیات علمی متخصص رشته هاي وابسته به آموزش پزشکی مورد نیاز دانشگاه و ارائه آن به معاونت آموزشی دانشگاه
 • طراحی و اجراي شیوه نامه ارائه راهنمایی و مشاوره در ارتباط با اقدامات توسعه اي آموزشی محوله از وزارت متبوع و اجراي آنها در صورت ارجاع از معاونت آموزشی دانشگاه
 •  اجراي اقدامات خارج از شرح وظایف در صورت تصویب در شوراي آموزشی دانشگاه و عدم تداخل با شرح وظایف مصوباز مجموع 2 رأی