تماس با ما

122

 

تلفن:

دفتر معاون آموزشی:    05832748144

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی:

https://nkums.ac.ir/Category/36336

امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

https://nkums.ac.ir/Category/3501

امور هیات علمی:

https://nkums.ac.ir/Category/39611

اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی:

https://nkums.ac.ir/Category/3415

مديريت امور دانشجويان شاهد و ايثارگر:

https://nkums.ac.ir/Category/8878

مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه:

https://vec.nkums.ac.ir/Category/40995

https://vec.nkums.ac.ir/Category/34510

 

فاکس: 05832748144

کد پستی: 74877-94149

نشانی: بجنورد- بلوار دولت- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی- ساختمان معاونت آموزشی

 
از مجموع 1 رأی