ردیف

نام فرآیند

( لینک فرآیند)

شناسنامه

اطلاع رسانی

(فلوچارت)

نوع خدمت

تصویر

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

درخواست خدمت (تعاملی)

ارائه خدمات الکترونیکی به شهروندان

1

ارائه درخواست خدمات بصورت الکترونیکی شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس

2

ارائه خدمات بصورت الکترونیکی شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس

3

استفاده از دفاتر پیشخوان در ارائه خدمت شناسنامه اطلاع رسانی     * * عکس

4

استاندارد سازی تارنما(وب سایت) دستگاه ندارد عدم تطابق         ندارد

5

اصلاح فرآیندهای ارائه خدمات شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس

6

استفاده از فناوریهای نوین در ارائه خدمت شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس

7

ارائه خدمات در میز خدمت شناسنامه اطلاع رسانی     *   عکس

8

توسعه زیر ساخت دولت الکترونیکی شناسنامه اطلاع رسانی *     * عکس

9

مشارکت الکترونیکی شناسنامه اطلاع رسانی *   *   عکس

10

اتصال به سامانه رصد ندارد عدم تطابق         ندارد
11 حذف دریافت کپی مدارک هویتی از خدمت گیرندگان شناسنامه اطلاع رسانی *     *

عکس