آيين نامه دانشگاهي (د اخلی) جشنواره شهيد مطهري

60

آيين نامه دانشگاهي جشنواره شهيد مطهري
(دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی)

          جشنواره آموزشي شهيد مطهري بمنظور تجليل و تکريم اساتيد عرصه آموزش پزشکي و براي شناسايي و معرفي فرآيندهاي آموزشي مطلوب کشوري ، دانشگاهي و همچنين نوآوري ، ابداع و معرفي فرآيندهاي جديد به منظور ارتقاء آموزش پزشکي برگزار مي گردد.
ماده 1 - تعاريف:
 الف) جشنواره آموزشي: به مجموعه اقداماتي گفته مي شود که در پي بررسي و ارزيابي فرآيندهاي برتر معرفي شده توسط اعضاء هیات علمي دانشگاه و يا وسائل آموزشي و کمک آموزشي توليد شده توسط بخش خصوصي و يا اشخاص حقيقی و حقوقي توسط دانشگاه انجام مي شود و منجر به شناسايي و معرفي اساتيد و فرآيندهاي آموزشي مطلوب دانشگاهي و شرکت در جشنواره آموزشي کشوري مي باشد.
 ب)فرآيندهاي آموزشي:به تمامي فعاليت هاي يادگيري و ياددهي گفته مي شود که اعضاء هيات علمي انجام مي دهند تا موجبات افزايش کيفيت و برون داد آموزشي گردد.
اين فرآيندها در حيطه هاي گوناگون آموزشي اعم از علوم باليني ، پايه ، آموزش در عرصه ، روش هاي نوين ارزيابي و... شناسايي و به دانشگاه ابلاغ مي گردد.
 ج) فرآيند برتر:به بهترين فرآيندآموزشي معرفي شده توسط هر يک از اعضاء هيات علمي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي گفته مي شود که به تائيد گروه مربوطه رسيده باشد.
د)فرايند مطلوب دانشگاهي :به فرآيندهاي برتر منتخب کميته علمي دانشگاهي که داراي حداقل مورد انتظار (استانداردها) جهاني باشد گفته مي شود.
اين فرآيندها اجازه حضور و رقابت در سطح جشنواره کشوري را خواهند داشت.
ه)فرآيند مطلوب کشوري:به فرآيندهاي منتخب کميته علمي که از بين فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي انتخاب مي شوند، گفته مي شود.اين فرآيندها به عنوان الگو در سطح کشوري معرفي و ترويج خواهند شد.

ماده2_اهداف اصلی :
1_ تجليل و تکريم اساتيد عرصه آموزش پزشکي
2_ شناسايي و معرفي فرآيندهاي آموزشي مطلوب کشوري ، دانشگاهي
 3_  نوآوري ، ابداع و معرفي فرآيندهاي جديد به منظور ارتقاء آموزش پزشکي

ماده3-اهداف فرعي:
   الف) ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتيد معزز آموزشي کشور
   ب) شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي
   ج) ارتقاء فرآيندهاي جاري آموزشي در دانشگاه
   د) ابداع ، اصلاح فرآيندها ، تجهيزات و دستگاه ها و لوازم کمک آموزشي
   ه) توجه به فرآيندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه به منظور قدرداني ازآنها
   و) شناسايي و طراحي فرآيندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح دانشگاه
   ز) ايجادفضاي مناسب علمي جهت حضورگسترده تر ساتيددرتوليد علم ودانش مورد استناد جهاني   درکتب يا نشريات
   ح) ايجاد فضاي رقابت سالم در توليد علم در سطح کشور
   ط) ايجاد بازار براي فرآيندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم
   ی) ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي
ماده4 :کليه دانشگاه ها که در ارتباط با علوم پزشکي فعاليت مي کنند ، موسسات و سازمانهاي توليد کننده لوازم آموزشي و کمک آموزشي و کليه اشخاص حقيقي و حقوقي که در زمينه علوم پزشکي فعاليت مي نمايند مي توانند در اين جشنواره شرکت نمايند.
ماده5: فرآيندهاي مطلوب در دانشگاه توسط کميته علمي دانشگاهي متشکل اعضاي ذيل از بين تمام فرآيتدهاي برتر معرفي شده پس از بررسي انتخاب خواهد شد.
1.    معاونت آموزشي دانشگاه بعنوان رئیس جشنواره
2.    مدير مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي دانشگاه بعنوان دبير جشنواره
3.    دو نفر از اعضاء گروه آموزشي
4.    يک نفر از کارشناسان EDC به عنوان مسئول دبير خانه جشنواره دانشگاهي
  همچنین برای هدایت و اجرای برنامه های جشنواره دانشگاهی کمیته اجرایی جشنواره متشکل از اعضاء ذیل تشکیل می گردد تا نسبت به بررسی و تصویب و اجرای کارهای مرتبط با برگزاری جشنواره دانشگاهی اقدام نمایند.
1.    معاونت آموزشی به عنوان رئیس
2.    رئیس مرکز امور هیات علمی
3.    مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی بعنوان دبیر
4.    یک نفر کارشناس EDC
      تبصره : حضور نماینده و یا نمایندگان وزارت بهداشت در جشنواره در صورت دعوت بلامانع می باشد
ماده 6: هزینه های مربوط به جشنواره از محل اعتبارات دانشگاه تامین و پرداخت خواهد شد.
           تبصره 1: جذب کمک های مالی و گروه های تامین مالی برای برگزاری جشنواره بلامانع می باشد.
           تبصره2:همه ساله به منظور اجرای این جشنواره اعتبارات لازم در بودجه دانشگاه پیش بینی می گردد.
ماده7: معرفی فرآیند بدون محدودیت در نوع روندها و خارج از روندهای جاری نیز مجاز بوده ولی هر شخص حقیقی بیش از دو فرآیند آموزشی را نمی تواند معرفی نماید.
  تبصره1:موسسات تولید کننده لوازم آموزشی و کمک آموزشی محدودیتی در معرفی فرایندهای آموزشی برترخود ندارند.
   تبصره2:در دو سال اول اجرای آئین نامه ، دانشگاه مجاز می باشد فقط نسبت به بررسی و معرفی فرآیندهای دانشگاهی  اقدام نمایند و پس از آن الزاماً فرآیندهای برتر معرفی شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیز پذیرش خواهد شد.
ماده 8: هفته آموزش توسط وزارت بهداشت که منتهی به 12 اردیبهشت هر سال خواهدبود اعلام می گردد.
 
ماده9: شرح وظائف
1)    اين جشنواره در سطح دانشگاهي برگزار مي گردد.
2)    منتخبين دانشگاهي جهت شرکت در جشنواره کشوري معرفي مي گردند و از آنهادر سطح دانشگاهی تجلیل بعمل می آید.
3)    اعطاء امتیازات آموزشی ، پایه تشویقی ، امتیاز برای ارتقاء عضو هیات علمی برای گروه آموزشی و دانشکده ، دانشگاه ، تسریع در چاپ کتابخانه ، فرصت مطالعاتی و شرکت در کنگره ها با هزینه دانشگاه و جوائز نقدی و اعتباری به منتخبین دانشگاهی به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تصویب و ابلاغ خواهد شد.
4)    دانشگاه در سه روز اول هفته آموزشی در اردیبهشت هر سال بابرگزاری جشنواره دانشگاهی نسبت به معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی مطلوب دانشگاهی و برتر اقدام می نماید.
5)    دانشگاه مکلف است طي فراخوان عمومي نسبت به پذيرش فرايندهاي برتر اعلامي توسط اعضاء هيات علمي يا همکاران نامبرده پس از تائيد گروه مربوطه يا موسسات توليد کننده لوازم آموزشي و کمک آموزشي اقدام نمايد.
6)    فرآیندهای منتخب در ماده 6 جهت رقابت و ارزیابی و شناسائی فرآیند مطلوب کشوری در جشنواره کشوری شرکت داده می شوند.
7)    ریاست محترم دانشکده هاموظف هستند تا یک ماه قبل از برگزاری جشنواره اطلاعاتی در زمینه معرفی گروه آموزشی ، امکانات و مقالات آموزشی ، اساتید و دانشجویان نمونه را در قالب فرمت( شماره3) به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
8)    دانشگاه موظف است گزارش مکتوبی از نحوه انتخاب و اجراء جشنواره را به دبیر خانه جشنواره مستقر در معاونت آموزشی ارسال می نماید.

 
از مجموع 2 رأی