معاون آموزشی دانشگاه با اشاره به جذب 122 دانشجو رشته پزشکی طی سال جاری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی،گفت: میزان جذب دانشجو در این رشته به نسبت سال گذشته حدود 50 درصد رشد خواهد داشت.

دکتر علی اسماعیلی در گفتگو با وبدا اظهار داشت: سال تحصیلی گذشته 43 دانشجو در رشته پزشکی طی نیم سال اول و 42 دانشجو در نیم سال دوم جذب شدند.

معاون آموزشی دانشگاه ادامه داد: از مجموع 85 دانشجو جذب شده در رشته پزشکی، 30 دانشجو دارای تعهد خدمت به مدت یک و نیم برابر طول دوران تحصیل در خراسان شمالی هستند.

وی افزود: طی سال جاری در نیم سال اول 62 و در نیم سال دوم 61 دانشجو جذب خواهند شد.

دکتر اسماعیلی گفت: از این تعداد نیز 51 نفر دارای تعهد خدمت می باشند.

وی تصریح کرد: به این ترتیب جذب دانشجو رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به نسبت سال گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است.

دکتر اسماعیلی تصریح کرد: دانشجویان جذب شده به صورت تعهد خدمت می توانند بخش قابل توجهی از کمبود پزشک در استان را جبران کنند.