روز یک شنبه 18 تیرماه در راستای اعتباربخشی آموزشی بیمارستان، بازدید میدانی از بیمارستان بنت الهدی با حضور دکتر علی اسماعیلی معاون آموزشی دانشگاه، دکتر اکبر خدابنده مسئول واحد اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانی و کارشناس مربوطه زهرا غازی انجام شد. در طی بازدید از بخش های مختلف آموزشی این بیمارستان، کاستی‌ها و نواقص موجود برای رفع و اصلاح شناسایی و مشخص شد و در این خصوص تصمیمات لازم گرفته شد.