جمعی از معاونان و اعضای هیات علمی دانشگاه با هیات ممتحنه ارزشیابی و برنامه ریزی رشته مهندسی بهداشت محیط دیدار کردند.

گفتنی است این هیات از تجهیزات دانشکده بهداشت بجنورد بازدید خواهد داشت.