جلسه شورای آموزشی دانشگاه برگزار شد

121 ١٠:٣٣ ق.ظ


به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی چهارصدوهفتاد و ششمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه روز دوشنبه با حضور معاون آموزشی و رؤساي دانشکده ها و مدیران معاونت در محل تالار اندیشه برگزار شد.
در این جلسه نامه های ارسالی از وزارت متبوع، ساير معاونت ها، سازمان ها و دانشكده های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین طی این جلسه درخواست اعضای هیئت علمی مبنی بر تمدید طرح تعهدات، مأموریت آموزشی و ادامه تحصیل مطرح شد.
پس از بحث و گفتگو تصمیم نهایی در خصوص حوزه های مطروحه اتخاذ گردید و بنا شد اقدامات لازم جهت اجرای تصمیمات انجام شود.