به گزارش روابط عمومی؛ نامه شماره 2199/ 44/ 1400 دانشكده پزشكي در خصوص نحوه بررسي درخواست هاي مهماني دانشجويان ساير دانشگاه ها در دوره باليني و اينترني، مطرح شد.

با توجه به پراكندگي اين گونه درخواست ها در طول سال تحصيلي، مقرر گرديد در صورتي كه تقاضاي مهماني بنا به ضرورت، خارج از بازه ي نقل و انتقالات و ثبت در سامانه مطرح گردد، بايستي با اطلاع قبلي متقاضي از برنامه ي دانشكده پزشكي و حداقل يكماه قبل از شروع بخش مورد درخواست، صورت پذيرد.


از مجموع 3 رأی