به گزارش روابط عمومی؛ به اطلاع اساتید مشاور محترم دانشجویان شاهد و ایثارگر می  رساند، مدیریت دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی تهران با همکاری اداره کل شاهد و ایثارگر وزارت متبوع در نظر دارد به منظور توانمند سازی ایشان وبینار تحت عنوان ارتقاء  و ساماندهی ارتباط استاد و دانشجو در روز  سه شنبه مورخ 25/02/1403 از ساعت 13 الی 15 با امتیاز فرهنگی برگزار نمایند.
آدرس ثبت نام و لینک حضور در کارگاه مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد:
آدرس ثبت نام: http://b2n.ir/q44517
آدرس حضور در کارگاه:  https://www.skyroom.online/ch/vcrtums/shahed