در هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری کلان منطقه نه کشوری مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه فرآیند آموزشی خود پرداخت.

 

 

 

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی در هفدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری کلان منطقه نه کشوری که در دانشگاه علوم پزشکی مشهد با حضور اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کلان منطقه نه برگزار شد، دکتر زهره عباسی مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه به ارائه فرآیند آموزشی خود با موضوع «جایزه ملی وحید (واکاوی حیطه دانش پژوهی) گامی در ارتقای فعالیت‌های دانش پژوهی و پژوهش در آموزش اعضای هیات علمی و دانشجویان» پرداخت که مورد استقبال حضار در جلسه قرار گرفت