آيين نامه تسهيلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشان

 

مقدمه

    در اجراي بند 1 ماده 2 آئين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي و به منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي و پژوهشي براي
   دانشجويان داراي استعداد درخشان و شكوفايي­ استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش­هاي والاي اسلامي، انساني و ملي، اين آيين نامه به شرح ذيل تدوين و اجرا مي
 شود.

 

 ماده 1 – تعاريف :

در اين آيين نامه واژه هاي زير در معاني مربوطه به كار مي رود.

 وزارت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 شورا : شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي

 دانشگاه : هر يك از دانشگاه ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات وزارت عمل مي­كنند و دانشگاه­هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله و ارتش)

 دانشجو: كليه دانشجويان(اعم از روزانه و شبانه) شاغل به تحصيل دردانشگاه­ها و دانشكده­هاي علوم پزشكي و موسسات وابسته به وزارت و دانشگاه هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاههاي اجرايي( شاهد، بقيه الله وارتش)

 

 ماده 2- استعداد درخشان:

استعداد درخشان به فردي اطلاق مي­شود كه واجد شرايط مقرر در بندهاي ذيل باشد:

 1-2 - دارا بودن يكي از شاخصهاي زير:

 الف - برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه­كشوري مساوي و كمتراز 500 (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور)

 ب - دارندگان نشان طلا، نقره و برنزكشوري از المپيادهاي علمي دانش آموزي (با معرفي مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش پژوهان جوان)

 ج- نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور­در هر يك از حيطه­هاي المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از افراد برگزيده رتبه اول تيمي كه متقاضي تسهيلات هستند در مرحله فردي حداقل 80% نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

 د- برگزيدگان حائز رتبه­هاي اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره­هاي خوارزمي و جوان خوارزمي(در زمينه علوم پزشكي) و ساير جشنواره هاي علمي مورد تاييد
 شورا با معرفي دبيرخانه­هاي مربوطه

 هـ - دانشجويان داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت

 و- دانشجويان نمونه كشوري گروه پزشكي با تاييد ستاد انتخاب دانشجويان نمونه كشوري

 ز- 5/2% برتر پذيرفته شدگان كشوري درهر يك از آزمونهاي متمركز جامع علوم پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، جامع پيش­كارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و
 دندانپزشكي(حداقل سه نفر و حداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

 ح- رتبه هاي برتر پذيرفته شدگان در آزمون هاي ورودي دوره هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D  به شرح زير :

- در آزمون هاي ورودي كارشناسي ارشد: در صورتي كه تعداد پذيرفته شدگان در هر رشته تا  20 نفر باشد نفر اول كشوري، تا 50 نفر پذيرفته شده در هر رشته،  نفراول و دوم كشوري و درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 50 نفر باشد نفر اول تا سوم كشوري.

- در آزمون هاي وروديPh.D : در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا 10 نفر پذيرفته شده در هر رشته، نفراول كشوري ،20 -11 نفر پذيرفته شده در
 هر رشته، نفراول و دوم كشوري و  درصورتي كه تعداد پذيرفته شدگان  بيش از 20 نفر باشد نفر اول تا سوم كشوري.

   ط- 10 % برتر دانش آموختگان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اينكه تعداد فارغ التحصيلان هر دوره حداقل 5 نفر باشد) با  
  كسب معدل   كل حداقل 17 .

 بديهي است واجدين شرايط اين بند مي توانند فقط از تسهيلات آموزشي پايان دوره­­ (­استفاده از سهميه با شركت درآزمون ورودي مقطع بالاتر مطابق آيين نامه تسهيل ادامه
 تحصيل دانشجويان و دانش آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر و تسهيلات مربوط به گذراندن طرح مطابق بند 5 ماده3 اين آيين نامه) استفاده نمايند.

   ي- 1% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي (تعداد دانشجويان هر دوره بايد حداقل 5 نفر باشد) به شرط كسب معدل كل حداقل
    17 در آن سال تحصيلي.

 تبصره: دانشجويان واجد شرايط بند >>ي<< تنها در صورتي مي­توانند از تسهيلات ادامه تحصيل(استفاده از سهميه با شركت درآزمون ورودي مقطع بالاتر) استفاده نمايند كه
 در هنگام فارغ التحصيلي جز10% برتر فارغ التحصيلان هم رشته با ورودي مشترك نيز باشند.

 ك- دانشجويان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليت هاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند >>ك<< كه از سوي معاونت
 تحقيقات و فن آوري وزارت تدوين و به دانشگاه­ها ابلاغ شده است. اين دانشجويان توسط معاونت پژوهشي دانشگاه­ها جهت تاييد نهايي به معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت
 معرفي مي شوند.

 2-2- دارا بودن معدل كل حداقل 17 در پايان دوره كارشناسي و حداقل 16 در پايان دوره كارشناسي ارشد و بالاتر(به استثناي قسمت ط بند1-2)

   تبصره1: چنانچه معدل در دوره كارشناسي ناپيوسته بيش از يك ترم كمتر از 16، در دوره كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب كمتر از 16، در دوره كارشناسي
    ارشد و Ph.D بيش از يك ترم كمتر از 15 و در دوره دكتراي حرفه اي بيش از سه ترم متوالي يا متناوب كمتر از15 شود مشمول آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.  

    تبصره2: شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل خواه قبل يا بعد از شمول آيين نامه حفظ شده باشد.

    3-2- واجدين شرايط مقرر در بندهاي 1-2 و 2-2 اين ماده كه داراي حكم محكوميت  قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون­ها (مبني بر تخلف آموزشي
     يا  اخلاقي) باشند مشمول اين آيين نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد.

    4-2- متقاضيان استفاده از تسهيلات استعداد درخشان در هريك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آيين نامه را در همان مقطع احراز نموده باشند.

 

  

   ماده 3- تسهيلات آموزشي،پژوهشي:          

    1-3- دانشجويان استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17 در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور بطور همزمان در يكي از رشته­هاي كارشناسي يا  MPH دانشگاه­هاي كشور در همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهند.

  تبصره1: دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي بايست واحدهاي درسي از هر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول ، هر دو رشته را به پايان
   رساند.

    تبصره2: دانشجويان مشمول اين آيين نامه در دوره دكتراي حرفه اي مي­توانند از تسهيلات MD-Ph.D در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند. ارائه اين تسهيلات بر اساس
   ضوابط مصوب مربوطه در شوراي­عالي برنامه ريزي  خواهد بود.

     2-3- دانشجوي مشمول اين آيين نامه مي تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده، دروس عمومي را به صورت غيرحضوري يا معرفي به استاد بگذراند. اين دروس جز حد نصاب واحدهاي درسي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي گردد و كسب حداقل نمره 14 به عنوان شرط قبولي ­لحاظ مي­شود.

     تبصره: دروس معارف اسلامي مشمول بند2-3 نمي­شود و دانشجويان استعداد درخشان موظفند دركلاس­هاي دروس معارف اسلامي دانشگاه به صورت حضوري شركت نمايند.

     3-3- دانشجوي استعداد درخشان مجاز است در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيد­ معاونت آموزشي دانشكده مربوطه  حداكثر تا 27 واحد درسي را
    بگذراند.

     4-3- دانشگاه مي تواند تسهيلات زير را براي دانشجويان واجد شرايط فراهم نمايد:

    الف- يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاوردانشجو تعيين نمايد.

    ب- به منظور آموزش مباحث علمي جديد به دانشجويان داراي استعداد درخشان ، اقدام به تشكيل كلاس هاي  ويژه نمايد.

    ج- كلاس هاي آموزش زبان، مهارت هاي رايانه اي، مديريت ، روش تحقيق و ساير موارد مشابه را بر اساس نياز سنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه
    تشكيل دهد.

    د- امكانات لازم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانسهاي علمي و كارگاه هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

    هـ- نسبت به پرداخت كمك هزينه هاي لازم براي پايان نامه هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.

    تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي باشد.

 5-3- دانش آموختگان مشمول اين آيين نامه (به استثناي مقاطع Ph.D  و تخصصي باليني) مي­توانند با رعايت مصوبات كميسيون موضوع مواد 2و3 آيين نامه اجرایي قانون
 خدمت پزشكان و پيراپزشكان، خدمات موضوع قانون مذكور را درسازمان ها و مراكز آموزشي، پژوهشي، درماني و يا مديريتي مرتبط با دانشگاه هاي علوم پزشكي ­يا وزارت
 بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان هاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند.

 

 ماده 4- تسهيلات رفاهي:

 دانشگاه موظف است اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام، كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه ، بن خريد كتاب و تسهيلات استفاده از كتابخانه­ها، آزمايشگاه­ها، رايانه، اينترنت و
  امكانات زيارتي، تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد.

 

 ماده 5- هزينه­هاي مالي و اعتباري برنامه­هاي ويژه آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي
  درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي شود.

 تبصره : مبناي تخصيص بودجه به دانشگاهها، نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه ها و عملكرد آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي
 باشد.

 

 ماده6- نظارت بر اجراي آيين نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح وتفسير آن، نظر معاونت آموزشي ملاك خواهد بود.

 

 

 
از مجموع 2 رأی