آئين نامه کشوری جشنواره آموزشي شهيد مطهري

50

آئين نامه کشوری جشنواره آموزشي شهيد مطهري

 جشنواره آموزشي شهيد مطهري به منظور تجليل و تكريم اساتيد عرصه آموزش پزشكي و براي شناسائي و معرفي فرآيند هاي آموزشي مطلوب كشوري ، دانشگاهي و همچنين نوآوري ، ابداع و معرفي فرآيند هاي جديد به منظور ارتقاء آموزش پزشكي برگزار مي گردد.

ماده 1: اهداف فرعي:

الف) ارج نهادن به زحمات ارزشمند اساتيد معزز آموزش كشور

ب) شناسائي فرآيند هاي مطلوب دانشگاهي و كشوري

ج) ارتقاء فرآيندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها

د) تدوين استانداردهاي كشوري براي هر يك از فرآيند هاي جاري دانشگاهي و كشوري

هـ) ابداع ، اصلاح فرآيند ها ، تجهيزات و دستگاهها و لوازم كمك آموزشي.

و)توجه به فرآيند هاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور به منظور قدرداني از آنها

ز) شناسائي و طراحي فرآيند هاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح كشور ، منطقه و بين المللي

ح) ايجاد فضاي مناسب علمي جهت حضور گسترده تر اساتيد در توليد علم و دانش مورد استناد جهاني در كتب يا نشريات (Fact,s)

ط) ايجاد فضاي رقابت سالم در توليد علم در سطح كشور

ي) ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد دانشگاهها و موسسات‌ آموزشي و كمك آموزشي

ك) ايجاد بازار براي فرآيند هاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي توليد علم

ل) ايجاد بازار براي ارائه و تبادل خدمات آموزشي

 ماده 2 : تعاريف

الف) جشنواره آموزشي : به مجموعه اقداماتي گفته مي شود كه در پي بررسي و ارزيابي فرآيند هاي برتر معرفي شده توسط اعضاء هيات علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور و يا وسايل آموزشي و كمك آموزشي توليد شده توسط بخش خصوصي و يا اشخاص حقيقي و حقوقي توسط دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كشور انجام مي شود. و منجر به شناسائي و معرفي اساتيد و فرآيندهاي آموزشي مطلوب دانشگاهي و شركت در جشنواره آموزشي كشوري مي گردد.

ب) فرآيندهاي آموزشي : به تمامي فعاليت هاي يادگيري و ياد دهي گفته مي شود كه اعضاء هيئت علمي انجام مي دهند تا موجبات افزايش كيفيت و برون داد (Out Put) آموزشي گردد . اين فرآيندها در حيطه هاي گوناگون آموزشي اعم از علوم باليني ، پايه ، آموزش در عرصه ، روش هاي نوين ارزيابي و ... شناسائي و به دانشگاهها ابلاغ مي گردد.

ج) فرآيند برتر: به بهترين فرآيند آموزشي معرفي شده توسط هر يك از اعضاء هيئت علمي يا اشخاص حقيقي يا حقوقي گفته مي شود كه به تائيد گروه مربوطه رسيده باشد.

د) فرآيند مطلوب دانشگاهي : به فرآيندهاي برتر منتخب كميته علمي دانشگاهي موضوع ماده (6) اين آئين نامه كه داراي حداقل هاي مورد انتظار (استانداردها) جهاني باشد گفته مي شود.اين فرآيندها اجازه حضور و رقابت در سطح جشنواره كشوري را خواهند داشت.

هـ) فرآيند مطلوب كشوري : به فرآيندهاي منتخب كميته علمي موضوع ماده 15 اين آئين نامه كه از بين فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي انتخاب مي شوند ، گفته مي شود . اين فرآيندها به عنوان الگو در سطح كشوري معرفي و ترويج خواهند شد.

و ) به كليه دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات آموزش عالي در اين آئين نامه دانشگاه گفته شده كه در سطح دانشگاهي جشنواره را برگزار خواهند نمود.

ماده 3:

كليه دانشگاههائي كه در ارتباط با علوم پزشكي فعاليت مي كنند ، موسسات و سازمانهاي توليد كننده لوازم آموزشي و كمك آموزشي وكليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه در زمينه علوم پزشكي فعاليت مي نمايند مي توانند در اين جشنواره شركت نمايند.

 ماده 4 :

اين جشنواره در دو سطح دانشگاهي و كشوري برگزار خواهد شد .

 ماده 5 :

دانشگاهها مكلف هستند طي فراخوان عمومي نسبت به پذيرش فرآيند هاي برتر اعلامي توسط اعضاء هيئت علمي يا همكاران نامبرده پس از تائيد گروه مربوطه يا موسسات توليد كننده لوازم آموزشي يا كمك آموزشي اقدام نمايند و آنها را در جشنواره دانشگاهي معرفي نمايند.

ماده 6 : فرآيند هاي مطلوب در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي توسط كميته علمي دانشگاهي متشكل اعضاي ذيل از بين تمام فرآيندهاي برتر معرفي شده پس از بررسي انتخاب خواهند شد.

1 _ رئيس دانشگاه به عنوان رئيس جشنواره

2 _ معاونت آموزشي دانشگاه به عنوان دبير جشنواره

3 – مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه به عنوان مسئول دبيرخانه جشنواره دانشگاهي

4 _ دو نفر از اعضاء گروه آموزشي مربوط به فرآيند برتر معرفي شده به انتخاب رئيس ترجيحاً مدير گروه مربوطه و يكي از اساتيد با مرتبه دانشياري و بالاتر

5 _ يك نفر از دانشجويان ممتاز رشته مربوط به فرآيند برتر معرفي شده به انتخاب دبير

6 _ دو نفر از اعضاء هيئت علمي با مرتبه دانشياري و بالاتر با معرفي معاونت آموزشي و انتخاب رياست دانشگاه

7 – دبير آموزش مداوم دانشگاه

8 _ يك نفر از موسسات توليد كننده وسايل آموزشي و كمك آموزشي در صورت طرح موضوع مربوط به آن موسسات به انتخاب مسئول استاني اتحاديه مربوطه

ماده 7 :فرآيندهاي منتخب دانشگاهي جهت شركت در جشنواره كشوري معرفي مي گردند و از آنها در سطح دانشگاهي تجليل به عمل مي آيد.

 ماده 8:‌اعطاء امتيازات آموزشي ، پايه تشويقي ،‌امتياز براي ارتقاء عضو هيات علمي براي گروه آموزشي و دانشكده ، دانشگاه ، تسريع در ، چاپ كتابچه ، فرصت مطالعاتي و شركت در كنگره ها با هزينه دانشگاه و جوايز نقدي و اعتباري به منتخبين استاني و كشوري به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط معاونت آموزشي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تصويب و ابلاغ خواهد شد.

ماده 9 : دانشگاهها در سه روز اول هفته آموزشي در ارديبهشت هر سال با برگزاري جشنواره دانشگاهي نسبت به معرفي و تجليل از فرآيند هاي آموزشي برتر خود اقدام مي نمايند.

تبصره : حضور نماينده و يا نمايندگان وزارت بهداشت در جشنواره در صورت دعوت بلامانع مي باشد.

تبصره : دانشگاهها گزارش مكتوبي از نحوه انتخاب و اجراء جشنواره را به دبيرخانه جشنواره مستقر در معاونت آموزشي ارسال مي نمايند.

 ماده 10 :هزينه هاي مربوط به جشنواره از محل اعتبارات دانشگاهها تامين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : جذب كمك هاي مالي و گروههاي تامين مالي براي برگزاري جشنواره بلامانع مي باشد.

تبصره 2 : همه ساله به منظور اجراي اين جشنواره اعتبارات لازم در بودجه دانشگاهها پيش بيني مي گردد.

 ماده 11 : معرفي فرآيند آموزشي برتر بدون محدوديت در نوع روندها و خارج ازفرآيندهاي جاري نيز مجاز بوده ولي هر شخص حقيقي بيش از دو فرآيند آموزشي را نمي تواند معرفي نمايد.

تبصره 1 : موسسات توليد كننده لوازم آموزشي و كمك آموزشي محدوديتي در معرفي فرآيند هاي  آموزشي برتر خود ندارند.

تبصره 2 : در دو سال اول اجراي آئين نامه ، دانشگاهها مجاز مي باشند فقط نسبت به بررسي و معرفي فرآيند هاي دانشگاهي اقدام نمايد و پس از آن الزاماً فرآيند هاي برتر معرفي شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي نيز پذيرش خواهند شد.

ماده 12 : هفته آموزش توسط وزارت بهداشت كه منتهي به 12 ارديبهشت هر سال خواهد بود اعلام مي گردد.

 ماده 13 : فرآيند هاي استاندارد و الگو توسط كميته علمي كشوري (موضوع ماده 15) براي سنجش فرايند ها در سطح دانشگاهي شناسائي و توسط رئيس آن كميته به دانشگاهها ابلاغ مي گردد.

ماده 14 : فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي توسط كميته علمي كشوري متشكل از اعضاء ذيل بررسي و از بين آنها فرآيند هاي مطلوب كشوري انتخاب خواهند شد.

1 _ معاونت آموزشي وزارت بهداشت به عنوان رئيس

2 _ رئيس مركز امور هيات علمي به عنوان نايب رئيس

3 _ رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

4 _ سه تن از اساتيد با مرتبه استاد تمامي به انتخاب معاونت آموزشي كه در زمينه آموزش تبحر داشته باشند.

5 _ يك نفر به عنوان دبير به انتخاب رئيس مركز امور هيات علمي

6 _ 5 نفر از معاونين آموزشي به انتخاب معاون آموزشي

7 _ دو نفر از فراگيران ممتاز به انتخاب معاونت آموزشي

8 _ دبيران دبيرخانه هاي پزشكي تخصصي ، پزشك عمومي ، دندانپزشكي ، علوم پايه و بهداشت ، داروسازي و ....

ماده 15 : فرآيند هاي مطلوب كشوري در جشنواره كشوري كه در روزهاي 11 و 12 ارديبهشت هر سال برگزار مي گردد ، معرفي از آنها و تقدير و تجليل به عمل خواهد آمد.

تبصره :‌ تمام فرآيندهاي مطلوب دانشگاهي در نمايشگاهي كه در جنب جشنواره كشوري بر پا مي شود ، توسط دانشگاههاي مربوطه معرفي مي گردند.

ماده 16 :هزينه هاي جشنواره كشوري از محل اعتبارات وزارت بهداشت تامين و پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : جذب كمك از اشخاص حقيقي و حقوقي براي برگزاري جشنواره بلامانع است.

تبصره 2 : سالانه به منظور اجراي جشنواره آموزشي شهيد مطهري اعتبارات لازم در بودجه وزارت بهداشت پيش بيني مي گردد.

ماده 17 :براي هدايت و اجراي برنامه هاي جشنواره كشوري كميته اجراي جشنواره متشكل از اعضاء ذيل تشكيل مي گردد تا نسبت به بررسي و تصويب و اجرائي كارهاي مرتبط با برگزاري جشنواره كشوري اقدام نمايد.

1 _ معاونت آموزشي به عنوان رئيس

2 _ رئيس مركز امور هيات علمي به عنوان نايب رئيس

3 _ يك نفر به انتخاب رئيس مركز امور هيات علمي به عنوان دبير

4 _ معاون اجرايي معاونت آموزشي و امور دانشجويي

5 – يك نفر كارشناس EDC‌ به انتخاب رئيس مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي

تبصره 1 : واگذاري بخشي از كارهاي اجرائي به بخش خصوصي بلامانع است.

تبصره 2 : در دانشگاهها كميته اجرائي با عناوين متناظر تشكيل مي گردد.

ماده 18 :يك نفر به پيشنهاد رئيس مركز امور هيات علمي و با حكم معاونت محترم آموزشي مسئوليت انجام امور تبليغاتي و روابط عمومي جشنواره كشوري را به عهده خواهد داشت . تا با نهادها و سازمانهاي مرتبط هماهنگي لازم را به عمل آورد.

ماده 19 : اين آئين نامه در 19 ماده و 11 تبصره تصويب و توسط معاونت محترم آموزشي ابلاغ گرديد.